Algemeene voorwaarden

© Eerstehypotheek.nl december 2020

Artikel 1: Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eerstehypotheek.nl B.V. gevestigd te Barneveld, Baron van Nagellstraat 144 3771 LL, hierna te noemen: “Eerstehypotheek.nl”

 

1.2 Opdrachtgever:

De wederpartij van Eerstehypotheek.nl is degene aan wie Eerstehypotheek.nl enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

 

1.3 Opdracht:

 

De door opdrachtgever aan Eerstehypotheek.nl verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

 

1.4 Financieel Product:

 

De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover Eerstehypotheek.nl zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Eerstehypotheek.nl zal bemiddelen.

 

1.5 Financiële Instelling:

 

De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

 

Artikel 2: Opdracht

 

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Eerstehypotheek.nl wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Eerstehypotheek.nl een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Eerstehypotheek.nl is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

 

2.2 Alle aan Eerstehypotheek.nl verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Eerstehypotheek.nl en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Eerstehypotheek.nl werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

 

2.3 Aan Eerstehypotheek.nl verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen

 

van Eerstehypotheek.nl, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Eerstehypotheek.nl opgegeven termijnen

 

waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Eerstehypotheek.nl en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien

 

voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Eerstehypotheek.nl werkzaam zijn.

 

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze Eerstehypotheek.nl zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van financiële instellingen en adviezen

 

3.1 Door Eerstehypotheek.nl namens een financiële instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud

 

van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

 

3.2 Aan door Eerstehypotheek.nl gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden

 

beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Eerstehypotheek.nl een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

3.3 Door Eerstehypotheek.nl aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer

 

een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Eerstehypotheek.nl een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: Communicatie

 

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Eerstehypotheek.nl heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Eerstehypotheek.nl heeft bereikt indien hij een bevestiging van ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Eerstehypotheek.nl verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Eerstehypotheek.nl gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Eerstehypotheek.nl het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

 

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Eerstehypotheek.nl heeft bekend gemaakt, mag Eerstehypotheek.nl erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang

 

van de opdracht opgegeven adres, compleet met e-mail adres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

5.1 Het is Eerstehypotheek.nl toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten.

 

Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de opdrachtgever.

 

5.2 Voor zover Eerstehypotheek.nl bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants,

 

advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk vooraf overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Eerstehypotheek.nl is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

5.3 Eerstehypotheek.nl is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken

 

als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe

 

administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Eerstehypotheek.nl toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief

 

of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

 

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Eerstehypotheek.nl is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Eerstehypotheek.nl beïnvloeden.

 

6.3 Facturen van Eerstehypotheek.nl dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Eerstehypotheek.nl voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 

6.4 Voor zover Eerstehypotheek.nl namens een financiële instelling renten of premies aan opdrachtgever in rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in

 

rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

 

6.5 Verrekening door opdrachtgever van door Eerstehypotheek.nl voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Eerstehypotheek.nl uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

6.6 Indien opdrachtgever de door Eerstehypotheek.nl in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Eerstehypotheek.nl te voldoen kan

 

Eerstehypotheek.nl de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 14% van het bedrag waarvan betaling wordt

 

gevorderd.

 

6.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

6.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Eerstehypotheek.nl aanleiding geeft, is Eerstehypotheek.nl bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

 

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Eerstehypotheek.nl die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

 

Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Eerstehypotheek.nl haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

 

7.2 Eerstehypotheek.nl kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

 

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Eerstehypotheek.nl zijn gesteld, of

 

indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Eerstehypotheek.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

 

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Eerstehypotheek.nl verschafte informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Eerstehypotheek.nl

 

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Eerstehypotheek.nl alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Eerstehypotheek.nl bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Eerstehypotheek.nl wordt uitgekeerd, inclusief het door Eerstehypotheek.nl te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Eerstehypotheek.nl

 

in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Eerstehypotheek.nl alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Eerstehypotheek.nl bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Eerstehypotheek.nl geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Eerstehypotheek.nl en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

 

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

8.4 Eerstehypotheek.nl is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden

 

wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

8.5 Eerstehypotheek.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten

 

in door Eerstehypotheek.nl gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Eerstehypotheek.nl kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

8.6 Eerstehypotheek.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de

 

omstandigheid dat door opdrachtgever aan Eerstehypotheek.nl verzonden (e-mail)berichten Eerstehypotheek.nl niet hebben bereikt.

 

8.7 Eerstehypotheek.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de

 

omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Eerstehypotheek.nl, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

 

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Eerstehypotheek.nl voor schade

 

welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Eerstehypotheek.nl indien Eerstehypotheek.nl zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het

 

tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

8.10 Beëindiging van de relatie. Opdrachtgever heeft het recht de relatie met Eerstehypotheek.nl te beëindigen zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen of andere contracten via Eerstehypotheek.nl zijn gesloten, kan opdrachtgever de financiële instelling(en) verzoeken deze over te dragen naar een adviseur van keuze van opdrachtgever.

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1 Eerstehypotheek.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Eerstehypotheek.nl redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Eerstehypotheek.nl ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Eerstehypotheek.nl geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Eerstehypotheek.nl kan worden gevergd.

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 

10.1 Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. Het onderstaande document is reeds aangepast aan de eisen welke de AVG aan een financieel dienstverlener stelt.
De op dit aanvraagformulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze website. Door het versturen van de offerte aanvraag gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie.
Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar.
 

 

Artikel 11: Klachteninstituut

 

11.1 Eerstehypotheek.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

 

onder nummer <nog niet bekend> Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 

11.2 Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Eerstehypotheek.nl dienen schriftelijk bij Eerstehypotheek.nl gemeld te worden. Eerstehypotheek.nl zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen.

 

11.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Eerstehypotheek.nl de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

 

Artikel 12: Verval van recht

 

12.1 Klachten met betrekking tot door Eerstehypotheek.nl verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen

 

60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Eerstehypotheek.nl te worden ingediend bij Eerstehypotheek.nl Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

 

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Eerstehypotheek.nl verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het

 

moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13: Diversen

 

13.1 Op alle door Eerstehypotheek.nl uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Eerstehypotheek.nl en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte

 

afspraken.

 

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Eerstehypotheek.nl slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Eerstehypotheek.nl en opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

13.4 Eerstehypotheek.nl is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Eerstehypotheek.nl tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Eerstehypotheek.nl genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

 

Contactgegevens

 

Postadres:

Postbus 21

6730 AA Otterlo

 

Bezoekadres:

 

Baron van Nagellstraat 144

3771 LL Barneveld

 

Emailadres:

Via e-mailadres [email protected] kun je 7 dagen per week 24 uur per dag al jouw vragen, opmerkingen, aanvullingen of mededelingen doorgeven aan Eerstehypotheek.nl. Ook kun je een e-mail sturen via ons contactformulier.

 

Telefoonnummer:

0318 – 88 88 80

Faxnummer:

0318 – 59 53 45

 

Vergunning AFM

Eerstehypotheek.nl B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: 87149826

Vergunningsnummer Autoriteit Financiële Markten is: 12049074

 

Met deze vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in:

 

  • Consumptief Krediet
  • Hypothecair Krediet
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch geld
  • Inkomensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen particulier
  • Spaarrekeningen
  • Vermogen
  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen